Kalemişi Dergisi
www.kalemisidergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Güz 2013  (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: )
Burhan YILMAZ

NO Makale Adı
1406720452 MEKÂN ALGISININ “ELÇİLER” KONULU RESİM VE MİNYATÜR ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMASI

ÖZET

Bu metinde yaklaşık aynı dönemlerde gerçekleştirilmiş iki eser üzerinden Doğu ve Batı kültürünün çeşitli özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu karşılaştırma resim ve minyatür sanatları arasındaki çeşitli farklılıkların ve aynılıkların vurgulanması ile bu eserlerdeki figür ve mekân anlayışlarının çözümlenmesini içermektedir. Bu şekilde resim ve minyatür sanatlarındaki mekân görüntülerinin, Doğu ve Batı’nın kültürel düzlemdeki mekân algısının niteliğini verebileceği düşünülmektedir. Metinde Nakkaş Osman’ın “II. Selim’in Safevi Elçisi Şahkulu Han’ı Kabulü” adlı minyatür eseri ile Hans Holbein’in “Elçiler” adlı yağlıboya resmi karşılaştırılmaktadır. Özellikle elçi kabulü gibi aynı konuyu işlemiş iki ayrı eserin ele alınışı, zaman, içerik ve mekâna dair söylemin karşılaştırılması bakımından konuya çeşitli açıklıklar sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Resim, Minyatür, Elçiler, Mekân, Algı.